Akredytowane laboratorium badawcze

Polityka Prywatności

1. Laboratorium zobowiązuję się:
  1.1 Do zachowania w ścisłej tajemnicy oraz do nie przekazywania, nie ujawniania i nie wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę laboratorium, a także wszelkich poufnych informacji i faktów, o których dowiemy się w trakcie wzajemnej współpracy lub przy okazji współpracy w związku z przygotowaniem oferty, niezależnie od formy przekazania/pozyskania tych informacji i ich źródła. Przepis ten dotyczy nie przekazywania, nie ujawniania i nie wykorzystywania informacji oraz dokumentacji, stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust 4 Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.
  1.2 Wykorzystywać informacje, o których mowa w ust. 1.1 jedynie w związku z pracą w laboratorium.
  1.3 Podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni tych informacji, ani ich źródła zarówno w całości, jak i części, stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od Laboratorium Scallad. Osoba, która przekazuje informacje, odpowiada za osoby, którym te informacje zostają udostępnione/przekazane jak za własne działanie lub zaniechanie, w szczególności ponosi odpowiedzialność za zachowanie przestrzegania postanowień ust. 1.1 i 1.2.
  1.4 Ujawniać informacje o których mowa w ust 1.1. jedynie tym pracownikom, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów określonych w ust 1.2.
2. Postanowienia ust 1.1 – 1.4 nie będą miały zastosowania do tych informacji, które:
  2.1 są opublikowane, powszechnie znane lub urzę dowo podane do publicznej wiadomości;
  2.2 zostaną ujawnione za uprzednią pisemną zgodą otrzymaną od źródła informacji/klienta;
  2.3 zostaną ujawnione przez laboratorium ze względu na obowiązujące wymogi prawa lub zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu lub prawomocną decyzją administracyjną z zastrzeżeniem, ze podjęte zostały rozsądne i zgodne z prawem kroki zmierzające do zachowania poufności takich informacji.
3. Czas trwania obowiązku zachowania w tajemnicy informacji o których mowa w ust 1.1 obowiązuje również po wygaśnięciu umowy o pracę z Laboratorium Scallad.
4. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy informacji o których mowa w ust 1.1 przez pracownika, Laboratorium będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości i naprawienia szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.
5. Informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego Zobowiązania mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 9 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 183, poz. 1538). Ujawnienie ww. informacji poufnych podlega odpowiedzialności karnej określonej w Ustawie.