Skip to content

Scallad Akredytowane Laboratorium Badawcze

Badania i analizy

Analiza zawartości pierwiastków pożądanych i metali toksycznych w próbkach organicznych

Analiza zawartości pierwiastków w próbkach organicznych koncentruje się na określaniu stężenia zarówno pożądanych pierwiastków, które pełnią kluczowe role biologiczne, jak i potencjalnie toksycznych metali. Badanie pozwala na monitorowanie jakości produktów spożywczych i innych próbek organicznych, a także na ocenę ewentualnego ryzyka związanego z obecnością metali toksycznych, takich jak ołów, kadm czy rtęć.

Analiza czystości metali (w tym I i II grupa układu okresowego - w atmosferze beztlenowej)

Analiza czystości metali polega na dokładnym określeniu składu danego metalu oraz identyfikacji wszelkich domieszek i zanieczyszczeń w nim zawartych. Metale z I i II grupy układu okresowego, takie jak lit, sod, potas, magnez czy wapń, są wyjątkowo reaktywne w obecności tlenu. Dlatego analizy czystości tych metali przeprowadzamy w środowisku beztlenowym, aby zapobiec ich reakcji z tlenem i zapewnić dokładność pomiarów.

Analiza szkła wodnego

Analiza pierwiastkowa szkła wodnego polega na identyfikacji obecnych w nim pierwiastków. Szkło wodne jest związkiem o złożonej strukturze i może zawierać różne domieszki i zanieczyszczenia. W procesie analizy wykorzystujemy spektrometria emisyjna plazmowa indukcyjnie sprzężona, aby dokładnie określić obecność oraz stężenie poszczególnych pierwiastków w badanej próbce szkła wodnego.

Analiza Cr VI

Analiza Cr(VI) dotyczy badania obecności i stężenia sześciowartościowego chrom w próbkach. Chrom sześciowartościowy jest toksyczny i może być szkodliwy dla zdrowia ludzi oraz środowiska. Ze względu na potencjalne zagrożenia, monitorowanie i analiza Cr(VI) są kluczowe, zwłaszcza w przemyśle, wodzie pitnej oraz w różnego rodzaju materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

Analiza pierwiastków ziem rzadkich

Analiza pierwiastków ziem rzadkich polega na oznaczaniu grupy pierwiastków, które, mimo nazwy, nie są rzadkie, ale rzadko występują w skupionych ilościach w skorupie ziemskiej. Do tej grupy należą, między innymi, cer, neodym, promet, dysproz czy terb. Ze względu na specyficzne właściwości i szerokie zastosowanie w nowoczesnych technologiach (np. magnesy, wyświetlacze, baterie), dokładna analiza tych pierwiastków bywa istotna.

Analiza katalizatorów (wartościowe metale szlachetne)

Analiza katalizatorów skupia się na oznaczaniu metali szlachetnych wykorzystywanych w tych materiałach, takich jak platyna, pallad, rod, złoto czy srebro. Te metale odgrywają kluczową rolę w procesach katalizy dzięki swoim unikalnym właściwościom chemicznym. Analiza pozwala na precyzyjne określenie zawartości metali szlachetnych w katalizatorze, co jest istotne zarówno z punktu widzenia efektywności katalizatora, jak i jego wartości rynkowej.

Analiza zwartości pierwiastków organicznych (węgiel, azot, wodór) w owocach, warzywach.

Analiza zwartości pierwiastków organicznych w owocach i warzywach skupia się na określaniu stężenia podstawowych pierwiastków, takich jak węgiel, azot i wodór, które są kluczowymi składnikami związków organicznych w tych produktach. Pomiar tych pierwiastków pozwala na dokładne zrozumienie składu chemicznego analizowanych próbek. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik analitycznych, takich jak analizatory elementów organicznych (CHN), możliwe jest precyzyjne i szybkie określenie zawartości tych pierwiastków, co jest niezbędne dla badań naukowych, kontroli jakości i oceny wartości odżywczych.

Analiza włosów

Analiza pierwiastkowa włosów polega na badaniu składu chemicznego włosów w celu określenia zawartości różnych pierwiastków, zarówno tych niezbędnych dla zdrowia (np. cynk, miedź), jak i potencjalnie toksycznych (np. rtęć, ołów). Spektroskopia emisyjna z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES) jest stosowana do dokładnej identyfikacji i kwantyfikacji pierwiastków w próbce włosów. Badanie to jest wykorzystywane w medycynie, toksykologii, ale także w badaniach środowiskowych i kryminalistyce

Analizy niestandardowe
ICP-OES

Analizy pierwiastkowe dla ośrodków naukowo- badawczych

Analizy ICP-OES (spektroskopia emisyjna plazmowa indukcyjnie sprzężona) to zaawansowana technika wykorzystywana do określania składu pierwiastkowego próbek. Umożliwia dokładne i precyzyjne określenie stężeń różnych pierwiastków w próbkach stałych i ciekłych. Dzięki tej metodzie można jednocześnie analizować wiele pierwiastków, co czyni ją niezwykle efektywną i wszechstronną. Dla Uniwersytetów, Uczelni wyższych, Akademii, placówek i ośrodków naukowo-badawczych ICP-OES jest kluczowym narzędziem w badaniach dotyczących chemii, biologii, geologii, medycyny oraz wielu innych dziedzin nauki, umożliwiającym zrozumienie składu chemicznego badanych materiałów.

Szkolenia i doradztwo

Wielopoziomowe doradztwo z zakresu analizy ICP-OES

Wielopoziomowe doradztwo z zakresu analizy chemicznej to kompleksowa usługa, która oferuje wsparcie na różnych etapach procesu badawczego. Od podstawowego poziomu, obejmującego wstępne konsultacje i wybór odpowiednich metod analizy, przez bardziej zaawansowane etapy, takie jak interpretacja wyników, aż po strategie optymalizacji i rekomendacje w zakresie przyszłych badań.

Współpraca długoterminowa przy projektach badawczych

Współpraca długoterminowa przy projektach badawczych to dedykowana usługa, w której nawiązujemy stałą, trwałą współpracę z naszym Klientem w celu wsparcia, realizacji i rozwijania projektów naukowo-badawczych. Zakres takiej współpracy obejmuje często opracowanie lub dostosowywanie metod, dzielenie zasobów, konsultacje eksperckie oraz ciągłe monitorowanie postępów. Kluczem jest tutaj zrozumienie potrzeb klienta, stała komunikacja i dostosowywanie się do ewoluujących wymagań projektu, co gwarantuje efektywność, innowacyjność oraz sukces w długim okresie.

Kontrola jakości z zakresu analizy pierwiastków

Kontrola jakości z zakresu analizy pierwiastków to specjalistyczna usługa mająca na celu zapewnienie, że określone stężenia pierwiastków w badanych materiałach są dokładne, powtarzalne i zgodne ze standardami lub wymaganiami. Kontrola ta jest kluczowa w przemyśle, badaniach naukowych oraz ochronie zdrowia, gwarantując wiarygodność i rzetelność wyników analizy pierwiastkowej.